Historia i prawo


Historia odzyskiwania mienia Polaków wyznania mojżeszowego, jest bardzo skomplikowana i trudna. Poniżej przedstawimy zarys historyczny oraz stan obecny, celem wyjaśnienia zawiłości całego procesu.

Trochę historii...


Przed II wojną światową terytorium RP, zamieszkiwało bisko 80% wszystkich żydów na świecie. Byli oni w posiadaniu znacznych majątków, zarówno kamienic, jak ii terenów otwartych. Szacuje się, że około 90% nieruchomości w Polsce należało do nich. W wyniku wybuchu II wojny światowej i napaści na Polskę przez Niemcy, a także późniejszego holokaustu, majątki te zostały im odebrane. Zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem, zostały one im odebrane w sposób niezgodny z prawem, co powoduje że obecnie można ubiegać się o ich zwrot. Kancelaria Nistarim posiada odpowiednią dokumentację, która umożliwia dochodzenie własności na drodze prawnej.

Po zakończeniu II wojny światowej majątki zostały znacjonalizowane przez władze komunistyczne, nie uznające własności prywatnej. Dotyczy to zarówno manufaktur czy fabryk, jak i nieruchomości prywatnych, które przeszły pod tymczasowy zarząd powierniczy Rzeczpospolitej Ludowej. W większości były to większe budynki i firmy. Niektóre natomiast zostały zwrócone prawowitym właścicielom, było to ok 25% wszystkich własności. W tamtym okresie (w latach 1945 – 1950) było to rozwiązanie zgodne z ówczesnym prawem, stworzonym przez rząd socjalistyczny. Jednak po 1950, i latach późniejszych rozpoczęto procesy, które ponownie odebrały majątek, który wcześniej zwrócono (szczególnie po roku 1968).

Stan obecny


Polskie prawo zmieniono wraz z rokiem 1989, gdy nastąpił przełom i Polska stała się krajem demokratycznym i kapitalistycznym. To właśnie od 1989 roku, liczy się tzw. „zasiedzenie”, które sprawia że 30 lat zasiedzenia, powodfuje przejście majątku na własność osoby, która zamieszkała w danej nieruchomości (2019 rok).

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że obecnie pojawiają się naciski na stworzenie jednej spójnej ustawy reprywatyzacyjnej, która ostatecznie ureguluje stan prawny mienia pożydowskiego na terytorium Rzeczpospolitej. Nieznany jest jej kształt, ani projekt, ale można założyć, że może utrudnić rescytucję mienia w Polsce.